Provincie Fryslân

Geachte heer Reedijk, beste Joost,

Ik bedank u en Gert Walhof voor uw werkzaamheden om het inkoopproces van de provincie Fryslân te professionaliseren en te verduurzamen. Deze opdracht is u verleend op grond van uw offerte bij onze brief van 23 mei 2011, kenmerk 00956169. Tijdens de uitvoering van uw opdracht is het belang van inkoop voor het realiseren van de provinciale taakstelling toegenomen. Daarom zijn een aantal ontwikkelingen versneld in werking getreden. Dit heeft tot gevolg gehad dat de oorspronkelijke opdracht op een andere manier kan worden afgerond dan op grond van de offerte is afgesproken. Een aantal afspraken over uitvoering van stap 2 van uw offerte zijn daarom gewijzigd: in plaats van een beoordeling en besluit over de aanbevelingen heeft u een procesvoorstel geleverd. Het schrijven van een implementatieplan (stap 3) is ingehaald door de inkoopnotitie en het inkoopactieplan. De door u verrichte werkzaamheden zijn reeds betaald. Wij zien daarom af -conform onze mondelinge afspraken -van betaling van de niet-verrichte werkzaamheden. Hiermee eindigt onze formele relatie.

Een goed moment om kort terug te blikken. De afdeling Kennis en Economie is verantwoordelijk om onze duurzame ambities vorm te geven. Als grote inkoper kunnen wij een bijdrage leveren aan een duurzaam Fryslän. Wij hebben u en uw partner Gert Walhof gevraagd te onderzoeken hoe onze provinciebrede inkoopuitgaven kunnen koppelen aan onze duurzaamheidsambities. En hoe de professionalisering van de inkoop daar een rol in kan spelen.

U heeft daartoe gesprekken gevoerd met de belangrijkste stakeholders en een inventarisatie gemaakt van de relevante beleidsdocumenten. Op basis hiervan heeft u een analyse en een effectrapportage opgesteld. Deze heeft u aan ons gepresenteerd. In deze presentatie heeft u helder aangegeven :

  • waar de organisatie staat;
  • hoe er snel vooruitgang kan worden geboekt;
  • onder welke voorwaarden dit plaats moet vinden;
  • hoe de implementatie kan worden opgepakt.

De presentatie van uw bevindingen kwalificeren wij als de "spijker op zijn kop" en vormt de basis voor onze duurzame aspiraties. Wij bedanken u voor uw bijdrage aan onze professionalisering en verduurzaming van ons provinciebreed inkoopproces

Namens het college van Gedeputeerde Staten,

dr. ir. H.B. Tirion

Hoofd afdeling Kennis en Economie